Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Zorgaanbod

Algemeen     
De zorg (*1) van patiënten in het Revalidatie & MS Centrum wordt multidisciplinair benaderd. Deze benadering is er op gericht om in elk stadium van de ziekte een zo optimaal mogelijke zorg aan te bieden, waarbij functioneel herstel wordt beoogd van de fysische, psychische en sociale toestand van de patiënt.


Om deze doelstelling te kunnen realiseren wordt uitgegaan van de volgende visie:

 • Ongeacht in welk stadium van de ziekte een patiënt zich bevindt zijn er mogelijkheden tot een aangepaste, in tijd beperkte zorg. Afhankelijk van de nood kan deze zorg in een klinische of ambulante setting geboden worden.
 • De zorgvraag van de patiënt staat centraal, in combinatie met de fysische, psychische en sociale mogelijkheden van patiënt en zijn omgeving.
 • Uniformiteit in de structuur waarin en de methode waarop de zorg geboden wordt, verhoogt de kwaliteit en biedt houvast voor patiënt en behandelaars.
 • Voldoende tijd voor multidisciplinaire zorg en het daarmee samenhangend overleg is cruciaal.
 • Betrokkenheid van familie en omgeving in een chronisch ziekteproces is belangrijk.

Tot de geëigende patiëntendoelgroepen van het Revalidatie & MS Centrum behoren:

 • Personen met MS, patiënten met andere neurologische aandoeningen (*2) en patiënten met locomotorische aandoeningen die gespecialiseerde medische behandeling, verpleegkundige zorg, psychosociale begeleiding, revalidatie of reactivering in een ziekenhuismilieu nodig hebben en nood hebben aan een actieve, verlengde maar in de tijd beperkte opvang.
 • Personen met MS/ALS die zich in een vergevorderd stadium van hun aandoening bevinden en continu gespecialiseerd verpleegkundig en medisch toezicht nodig hebben.
 • Comapatiënten: personen die als gevolg van een ernstig acuut hersenletsel terecht komen in een comateuze toestand en van daaruit evolueren naar een vegetatieve toestand of een toestand van minimale responsiviteit.

In het Revalidatie & MS Centrum zijn voor de geëigende patiëntendoelgroepen de volgende zorglijnen (*3) uitgebouwd:

 • Multidisciplinaire revalidatie van neurologische en locomotorische patiënten.
 • Diagnosevorming, medicamenteuze behandeling en/of medische follow-up van neurologische patiënten.
 • Tijdelijke opvang en reactivatie van neurologische patiënten.
 • Continu gespecialiseerde opvang en behandeling van personen met MS/ALS in een vergevorderd stadium van hun aandoening.
 • Gespecialiseerde multidisciplinaire revalidatie en reactivering van comapatiënten tijdens de ontwaakperiode.

Om binnen deze zorglijnen iedere patiënt specialistische zorg te kunnen bieden worden zorg- en behandelplannen per pathologie uitgewerkt.

Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op de structuur van de zorg- en behandelplannen, de multidisciplinaire neurologische en locomotorische revalidatie, het MS-zorgaanbod, de gespecialiseerde zorg voor comapatiënten en de hulpverleners.

Para 17.jpg                img1.jpg                Para 18.jpg

Zorg- en behandelplannen

Zorg- en behandelplannen hebben de bedoeling om de hulpverleners een structuur aan te bieden om het zorgaanbod van de verschillende disciplines beter op elkaar en in de tijd af te stemmen. Binnen deze structuur zijn de relevante onderzoeken, behandelmethoden en hulpmiddelen beschreven die hulpverleners kunnen toepassen voor de zorg en behandeling van de specifieke patiëntenpopulatie.
De beschrijving van hoe de multidisciplinaire samenwerking concreet moet verlopen via vaste (multidisciplinaire)overlegmomenten en de doorstroom van patiëntgebonden informatie via het patiëntendossier maken dat het multidisciplinaire team in staat is om sterk interdisciplinair (over de grenzen van de eigen discipline) samen te werken.
Na de revalidatieperiode neemt de familie veelal de zorg van de patiënt over. Daarom is in de zorg- en behandelplannen opgenomen welke actie op welk tijdstip door welk lid van het team moeten genomen worden om de familie en naaste omgeving van de patiënt optimaal te informeren over de evolutie van de patiënt. Binnen dit kader krijgen families educatie met betrekking tot de aandoening en het verloop van de revalidatie, meeloopdagen in de revalidatie, praktische oefening in de relevante technieken en inspraak in de keuze van hulpmiddelen.
De uitgewerkte structuur binnen de verschillende zorg- en behandelplannen wordt in grote mate bepaald door het type en verloop van de aandoening. Toch is er binnen het revalidatieproces een vast stramien te herkennen:

 • Bilanfase
  Een revalidatie start met deze fase. Tijdens deze fase worden door de verschillende behandelaars testen en observaties uitgevoerd. Dit met de bedoeling om een zo objectief mogelijk beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt te krijgen. Deze fase wordt afgesloten met een multidisciplinair overleg met de verschillende hulpverleners en de behandelende arts. Hier worden de behandeldoelen voor de verschillende disciplines bepaald en het behandelplan vastgelegd.
 • Oefen- en evaluatiefase
  Deze fase wordt gekenmerkt door intensieve training en/of opvolging binnen de kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychosociale dienst. Dit alles onder supervisie van de revalidatiearts. Voor de opgenomen patiënten vervult ook het verpleegkundig team een belangrijke rol in het revalidatieproces. De specifieke bijdrage van verpleegkundigen en zorgkundigen bestaat vooral uit begeleiding, voorlichting en samen oefenen met de patiënt wat aangeleerd is tijdens de verschillende therapieën.
  Op regelmatige tijdstippen worden in multidisciplinaire teambesprekingen de toestand van de patiënt geëvalueerd, de behandeldoelen bijgesteld en indien nodig multidisciplinaire (MD)-adviezen opgesteld. In deze rubriek "zorgaanbod" op deze website is een apart hoofdstuk gewijd aan het multidisciplinair advies (MD-advies).
 • Ontslagfase
  Wanneer uit de teambespreking blijkt dat de patiënt voldoende gerevalideerd is om terug te keren naar de thuissituatie of kan opgenomen worden in een vervolginstelling gaat de ontslagfase in.
  Binnen deze fase wordt intensief gewerkt naar het ontslag. De nodige voorbereidingen worden getroffen om de overstap naar de nieuwe situatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Na het ontslag kan indien nodig de revalidatie op ambulante basis worden verder gezet.

Een zorg- en behandelplan is een dynamisch iets. Nieuwe behandeltechnieken, nieuwe inzichten met betrekking tot revalidatie, nieuwe wet- en regelgeving van de overheid worden op regelmatige tijdstippen verwerkt in de verschillende zorg- en behandelplannen.
Indien u meer informatie wenst over de zorg- en behandelplannen kan u contact opnemen met Veronik Truyens, coördinator paramedisch departement.

Multidisciplinaire neurologische en locomotorische revalidatie

De neurologisch revalidatie richt zich op volwassenen met een niet aangeboren hersenletsel (personen met MS en patiënten met andere neurologische aandoeningen (zie *2). Locomotorische revalidatie is bedoeld voor personen die na een aandoening of operatie aan het bewegingsapparaat nood hebben aan fysieke en/of functionele training.
Een neurologisch of locomotorisch revalidatieprogramma kan afhankelijk van de nood of behoefte van de patiënt in hospitalisatie of in een ambulante setting gevolgd worden. Een aanvraag voor revalidatie kan door de verwijzend arts-specialist worden ingediend via het formulier: aanvraag tot revalidatie in het Revalidatie & MS Centrum. Op basis van de aanvraag voor revalidatie bepaalt de revalidatiearts of de patiënt in aanmerking komt voor revalidatie. Ambulante revalidatie kan gestart worden na consultatie bij een van de revalidatieartsen.
Voor de start van de revalidatie stelt de revalidatiearts het revalidatiesysteem vast rekening houdend met de zorgvraag, het type aandoening, de geldende wettelijke bepalingen en de RIZIV nomenclatuur. De hoeveelheid, de frequentie en de duurtijd van het therapieaanbod zijn afhankelijk van het revalidatiesysteem dat is bepaald.
Neurologische en locomotorische revalidatie wordt multidisciplinair aangeboden. Een intensieve samenwerking tussen de verschillende disciplines is hierbij essentieel. Hoe deze multidisciplinaire samenwerking concreet vorm krijgt is beschreven in de zorg- en behandelplannen per pathologie. Ook zijn in deze plannen de verschillende revalidatiefasen beschreven die de patiënt doorloopt tijdens het revalidatieproces.
Doorheen de verschillende revalidatiefasen wordt in overleg tussen de behandelaars en de revalidatiearts de therapiemix aangepast om optimaal te kunnen werken naar het behalen van de gestelde revalidatiedoelen: de verhouding tussen de inzet van de verschillende disciplines, of individuele en/of groepstherapie kan worden gegeven, of de hoeveelheid therapie kan worden aangepast naargelang de revalidatienoden en revalidatiemogelijkheden van de patiënt. Hierbij dient het revalidatieteam wel rekening te houden met de ruimte die het revalidatiesysteem biedt.

Zorgaanbod Multiple sclerose (MS)

De zorg van personen met MS (PmMS) is opgebouwd rond het progressief evolutieve karakter van de aandoening. Ondanks het onvoorspelbaar en sterk individueel bepaald verloop van de aandoening zijn er fasen te onderkennen: recent gediagnosticeerde PmMS, PmMS met respectievelijk een lichte, een matige en een zware aantasting. Het Revalidatie & MS Centrum biedt verschillende zorgmogelijkheden aan, afhankelijk van de fase waarin de PmMS zich bevindt:
 • Consultaties
  De consultaties vormen de follow-up momenten voor PmMS. Consultaties bij de neuroloog zijn belangrijk voor het bijstellen en coördineren van de verdere behandeling, gelet op het grillig verloop van de ziekte.
  Er zijn consultaties voor de volgende medische disciplines: neurologie en fysische geneeskunde (revalidatie), aangevuld – voor de opgenomen patiënten – met consulent-geneesheren voor de disciplines urologie, psychiatrie, dermatologie, orthopedie, oftalmologie, interne geneeskunde, plastische chirurgie en gynaecologie.
 • Multidisciplinaire MS-raadpleging (MDR)
  In deze rubriek "zorgaanbod" op deze website is een apart hoofdstuk gewijd aan de MDR.
 • Medicamenteuze behandeling, al dan niet aangevuld met een (beperkt) therapieprogramma(ambulant en hospitalisatie)
  Het betreffen vooral behandelingen gericht op het afremmen van de evolutie van de aandoening. De behandeling kan bestaan uit het toedienen van medicatie over een beperkte tijd. Daarnaast kunnen lange termijn medicamenteuze behandelingen plaatsvinden.
 • Algemene MS-revalidatie (ambulant en hospitalisatie)
  Meestal na een opstoot of plotse achteruitgang wordt intensieve therapie opgestart. De eerste twee weken wordt een multidisciplinaire bilan opgesteld, gevolgd door een teambespreking waar het verdere verloop van de behandeling wordt uitgestippeld. Gedurende maximaal 3 maanden wordt een intensieve multidisciplinaire revalidatiebehandeling voorzien.
 • Cognitieve multidisciplinaire revalidatie (ambulant)
  De focus van de cognitieve multidisciplinaire revalidatie is vooral gericht op het niveau van dagelijkse activiteiten en sociale participatie en in veel mindere mate op het stoornisniveau. Doelen worden veelal geformuleerd in termen van vaardigheidswinst, informatiewinst en verbreding/verbetering van het gedragsrepertoire, die maken dat de PmMS en zijn omgeving beter kunnen omgaan met de gevolgen van de ziekte. Wanneer cognitieve multidisciplinaire revalidatie is aangewezen, volgen PmMS een programma gedurende 6 weken, drie maal per week.
 • MS-onderhoudsbehandeling
  Tijdelijke hospitalisatie:
  De hospitalisatie duurt maximaal 6 maanden per jaar. Dergelijke opnames hebben als doel het ziekteverloop te stabiliseren en tegelijkertijd het ontlasten van de thuissituatie gedurende een vooraf afgesproken termijn, om het evenwicht draagkracht/draaglast in de privésituatie te herstellen.
  Langdurige hospitalisatie:
  Deze zorgvorm is gericht op PmMS in een vergevorderd stadium, waar de zorgafhankelijkheid van dien aard is dat de verpleegtechnische en medische zorgnoden een langdurig karakter hebben en een gespecialiseerde verpleging, behandeling en begeleiding vereisen. De duur van hospitalisatie is afhankelijk van de noodzaak dat de PmMS gespecialiseerd verpleegkundig en medisch toezicht nodig heeft.
  Ambulant:
  Indien hospitalisatie niet is vereist kan de onderhoudsbehandeling in een ambulante setting plaatsvinden met als belangrijkste doel de fysische, psychische of sociale toestand van de patiënt te stabiliseren en verdere achteruitgang af te remmen.
 • Multidisciplinair advies
  In deze rubriek "zorgaanbod" op deze website is een apart hoofdstuk gewijd aan het multidisciplinair advies (advies VAPH/RIZIV).
 • Arbeidsreïntegratie
  PmMS die nog beroepsactief zijn worden binnen het Revalidatie & MS Centrum begeleid om na te gaan of ze hun huidig beroep nog kunnen uitvoeren, een andere functie kunnen krijgen bij de huidige werkgever en welke eventuele aanpassingen nodig zijn. PmMS die na een herstelperiode terug het werk willen hervatten worden ondersteund in het zoeken naar welke beroepsmogelijkheden nog voor hen open liggen, welke aanpassingen er noodzakelijk zijn om een beroep te kunnen uitoefenen.

De verschillende zorgmogelijkheden worden op maat aangepast aan de noden van de PmMS en gaan uit van de zorgvraag gesteld door de PmMS en/of zijn directe omgeving in combinatie met de mogelijkheden tot behandeling en de evolutie in het ziektebeeld.

Bij een chronische aandoening is ook de rol van de familie en omgeving in de vorm van ondersteuning, opvang, begeleiding en hulp essentieel. In de zorg van PmMS wordt daarom veel aandacht besteed aan het structureel inbedden van het informeren, begeleiden en ondersteunen van familie en omgeving.

Gespecialiseerde zorg voor comapatiënten

Het Revalidatie & MS Centrum is erkend als expertisecentrum voor comapatiënten. Het zorgtraject van een comapatiënt start in de regel in een algemeen ziekenhuis. Vervolgens vindt tijdens de ontwaakperiode een gespecialiseerde multidisciplinaire revalidatie en reactivering plaats in een expertisecentrum voor comapatiënten. Deze actieve opvang is beperkt in de tijd, maximaal 6 maanden. Tevens vindt in het expertisecentrum de voorbereiding plaats van de terugkeer naar huis of naar een zorgstructuur voor aangepaste langdurige opvang.
De revalidatievatbaarheid van comapatiënten wordt in hoge mate bepaald door de bewustzijnsgraad, leervermogen, inzet en motivatie van de patiënt. Door het lage bewustzijnsniveau zijn deze revalidatievoorwaarden niet aanwezig bij een comapatiënt. Daarom heeft deze groep van patiënten nood aan revalidatie in een ander ritme. Dit noemen we een pré-revalidatieprogramma waar de nadruk ligt op het verhogen van het bewustzijnsniveau, preventie van medische complicaties en voorlichting en ondersteuning van de familie en omgeving van de patiënt. In de benadering van de patiënt houden de therapeuten rekening met de persoonlijke prognose en toekomstperspectieven van de individuele patiënt. Bijgevolg wordt voor iedere patiënt de therapie individueel bepaald in functie van zijn evolutie.
Een nauwe samenwerking tussen de verschillende leden van het team staat garant voor een goede afstemming van de verschillende disciplines en een continue evaluatie van de totaaltoestand.
Na het pré-revalidatieprogramma kan de patiënt op voorwaarde dat hij voldoende ontwaakt overstappen naar een revalidatieprogramma.
Wanneer het bewustzijnsniveau na het pré-revalidatieprogramma nog steeds te laag is wordt de patiënt verwezen naar een zorgstructuur voor gespecialiseerde langdurige opvang. 

para 5.jpg                      T_000_0722[1].jpg                      img3.jpg

Hulpverleners

Paramedisch team

Om specialistische revalidatie te bieden zoals omschreven in de zorg- en behandelplannen is het van belang om deskundige hulpverleners in te zetten die adequate hulpmiddelen ter beschikking hebben om de zorg optimaal te kunnen uitvoeren.

De hulpverleners in het Revalidatie & MS Centrum zijn gespecialiseerd in specifieke revalidatieprincipes en behandeltechnieken voor patiënten met neurologische en/of locomotorische aandoeningen: Bobath, Perfettie, Affolter, OLG (omgevings- en lichaamsgewaarwording), wisselhoudingen, spasmeremmende technieken en neurologische spraak- en taalproblematiek, cognitieve revalidatie …
Om de kennis en kunde van de hulpverleners up to date te houden is het regelmatig volgen van opleidingen essentieel. Daarnaast geeft het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek hulpverleners de kans om op de hoogte te blijven van de laatst ontwikkelde behandeltechnieken en deze in te passen in de zorg- en behandelplannen.

De revalidatiediensten beschikken over revalidatietoestellen en revalidatiematerialen – afgestemd op de patiëntendoelgroep – om hulpverleners in de uitvoering van de behandelingen optimaal te faciliteren. Binnen het Revalidatie & MS Centrum beschikken de hulpverleners over onder andere: Bobath-tafels, kleine Bobath-materialen, balancemaster/trainer, E- link, electronische fietsen, loopbanden met vertraagde snelheid, hydrotherapiebad, Johnstonspalk, CPM-toestellen, spalken, IPV– toestellen, kleine materialen voor sensorische stimulatie en perceptie, softwarepakketten voor spraak -, taal - en cognitieve training, communicatiehulpmiddelen,…
Omdat de revalidatie niet enkel beperkt mag zijn tot het trainen van de zelfredzaamheid binnen de muren van het centrum, werd een buitenterrein met een revalidatietuin (bloemen- en planten) en een revalidatie oefen- en sportterrein (trappen, hellingen, alle mogelijke ondergronden) aangelegd waar patiënten de mogelijkheid hebben om verschillende loop- of rijhulpmiddelen uit te proberen of te trainen in het zich veilig verplaatsen met of zonder een hulpmiddel.

 • Kinesitherapie
  Voor de bilanvorming en behandeling richt de kinesitherapeut zich vooral op de mogelijkheden met betrekking tot het staan en stappen, in combinatie met kracht en coördinatie van bewegingen. Trainen van kracht, mobiliteit, evenwicht, coördinatie en lenigheid staan centraal tijdens het neurologisch of locomotorisch revalidatieproces. Bij neurologische patiënten is het bedwingen of verminderen van de spasticiteit in de aangedane ledematen een belangrijk bijkomend behandelaspect. Dit om de hiermee samengaande pijn of contracturen in de ledematen te voorkomen.
 • Ergotherapie
  Bij de neurologische revalidatie ligt het accent op het verbeteren van mobiliteit, kracht, sensibiliteit en functionaliteit van de bovenste ledematen. Dit ter bevordering van het functioneel gebruiken van armen en handen in dagdagelijkse activiteiten.
  Stoornissen van procesvaardigheden komen veelvuldig voor. De ergotherapeut gebruikt specifieke testen, AMPS en MELBA, om deze stoornissen op te sporen. Tijdens de therapie leert de patiënt om met deze beperkingen om te gaan in zijn dagdagelijks functioneren. Tijdens de locomotorische revalidatie richt de ergotherapeut zich op spierversterkende oefeningen en het oefenen van gewrichtsparende houdingen tijdens functionele activiteiten. Om de zelfredzaamheid van patiënten te verhogen zoekt de ergotherapeut samen met de patiënt naar de meest geschikte hulpmiddelen.
  Indien nodig brengt de ergotherapeut een advies uit voor herinrichting en aanpassing van de woning zodat de patiënt zoveel mogelijk zelfstandig kan leven.
 • Logopedie
  Logopedie kent een breed behandelveld. Afhankelijk van het ziektebeeld kunnen verschillende logopedische problemen optreden. Tijdens het eerste onderzoek bepaalt de logopediste welke aspecten bij de patiënt gestoord zijn en maakt het behandelplan op.
  De logopedische behandeling kan zich richten op een of meerdere van volgende aspecten: taalproblemen in het begrip en/of expressie van de taal, articulatiestoornissen en ademhalingsstoornissen. De behandeling van deze stoornissen vergt een individuele aanpak.
  Slikstoornissen komen voornamelijk voor in relatie met neurologische aandoeningen. Deze complexe stoornis vraagt een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak die gecoördineerd wordt door de behandelende logopediste.
 • Psychosociale dienst
  De psychologen leggen het accent hoofdzakelijk op diagnostiek. De onderzoeken richten zich op neuropsychologische functies, mentale retardatie, persoonlijkheidsonderzoek en pijnklachtenonderzoek. Neuropsychologische functietraining en therapeutische interventies zijn voornamelijk gericht op functionele belemmering ten gevolge van neuropsychologische functiestoornissen. In de psychotherapie gaat specifieke aandacht naar lange-termijnbehandeling van persoonlijkheidsstoornissen, acute en chronische depressieve toestanden en begeleiding van verwerkingsproblematiek.
  Iedere patiënt wordt gevolgd door zijn eigen sociaal assistente. Het sociale dossier wordt in overleg met de patiënt en familie in orde gebracht.
  De sociaal assistenten coördineren ook het erkende Multidisciplinaire Team binnen het Revalidatie & MS Centrum in verband met aanvragen voor terugbetaling van hulpmiddelen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. In deze rubriek "zorgaanbod" op deze website is een apart hoofdstuk gewijd aan het multidisciplinair advies (MD-advies).
 • Ondersteunende diensten

  • Medisch secretariaat
   De medisch secretaressen staan in voor het agendabeheer, dossierbeheer, briefwisseling en verslaglegging van de artsen en uitvoeren MKG-registraties.
   Voor het revalidatieteam heeft het secretariaat een ondersteunende functie in de vorm van administratie rond aanvragen terugbetaling voor behandelingen, opvolgen van het aantal uitgevoerde behandelingen en verslaggeving van teambesprekingen.
  • Intern patiëntenvervoer
   De medewerkers van het intern patiëntenvervoer ondersteunen patiënten bij de verplaatsingen binnen het Revalidatie & MS Centrum. De ondersteuning kan bestaan uit het effectief brengen van patiënten naar de verschillende therapieën maar ook uit het herinneren van de patiënt aan zijn afspraak. Dit voorkomt dat patiënten therapieën missen.
  • Dienst vrije tijd
   Het Revalidatie & MS Centrum hecht veel belang aan de "kwaliteit van leven" van de patiënten. Enerzijds omdat patiënten relatief lang verblijven in het ziekenhuis; anderzijds omdat een patiënt méér is dan zijn ziekte. Daarom wordt aan alle aspecten van de zorgvraag – dus ook de welzijnsaspecten (met inbegrip van de vrijetijdsbesteding van patiënten) – aandacht besteed. Vanuit deze visie zijn alle activiteiten en allen die betrokken zijn bij de vrijetijdsbesteding van patiënten op elkaar afgestemd en is het aanbod van de activiteitenbegeleiding, het aanbod van ontspannings- en seizoensactiviteiten en de vrijwilligerswerking die op deze terreinen actief is binnen één dienst vrije tijd ondergebracht. Deze dienst is een onderdeel van de dienst ergotherapie.
   • Activiteitenbegeleiding
    De activiteitenbegeleiding is therapeutisch gericht. De begeleidende ergotherapeuten zoeken samen met de patiënt naar activiteiten die voor hem nuttig en haalbaar zijn. Ze begeleiden de patiënt in de uitvoering van zijn gekozen activiteit en geven aan welke specifieke aandachtpunten er in acht genomen moeten worden.
    Deelnemen aan de activiteitenbegeleiding doen patiënten op vrijwillige basis. De gekozen activiteiten zijn afhankelijk van de interesse en de mogelijkheden van de patiënt.
   • Ontspannings- en seizoensactiviteiten
    Deze activiteiten zijn voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten samen met familie en vrijwilligers. De bewoners uit de aanpalende woonzone en nursingtehuis kunnen eveneens aan deze activiteiten deelnemen. Met deze activiteiten wordt beoogd: het stimuleren van sociale vaardigheden en creëren van een groepsgevoel, het creëren van een ontspanningsmoment, gevoelens rond ziek zijn even kunnen loslaten, het deelnemen aan activiteiten met lotgenoten en via seizoensgebonden activiteiten de oriëntatie in tijd onderhouden of verbeteren.
   • Vrijwilligerswerking
    In de rubriek "werken in de zorg" op deze website is een apart hoofdstuk gewijd aan de vrijwilligerswerking.
  Verpleegkundig team

  Het Revalidatie & MS Centrum biedt kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Dat betekent een veilige en gestandaardiseerde verzorging en verpleging die aangepast wordt aan de zorgvraag van de patiënt en op medische indicatie. Meer dan 120 verpleegkundigen en zorgkundigen staan in voor een gepersonaliseerde opvang van de patiënten. 
  Elke verpleegdienst wordt geleid door een hoofdverpleegkundige. Tijdens het verblijf krijgt de patiënt een verpleegkundig begeleidingsteam (verpleegkundige en zorgkundige) toegewezen, die de contactpersonen zijn van de patiënt en instaan voor de coördinatie van de patiëntenzorg.

  De duur van de hospitalisatie en de continue aanwezigheid van de verpleegkundige equipe benadrukt het belang van de rol die de verpleegkundige vervult tijdens het verblijf van de patiënt. De opname van de patiënt gaat vaak samen met de bewustwording van de mogelijkheden en beperkingen door de patiënt en zijn naaste omgeving.
  Het verpleegkundig team vervult een spilfunctie in het revalidatieproces en ondersteunt de patiënt en/of familie in de contacten met andere leden van het revalidatieteam. Het verpleegkundige team staat verder in voor de zorg, waarbij ze trachten het zelfzorgvermogen en de zelfstandigheid te vergroten en dit met het respect voor de patiënt als individu.  De specifieke bijdrage van de verpleegkundige en zorgkundige aan revalidatieprogramma’s bestaat vooral uit begeleiding, voorlichting en samen oefenen met de patiënt wat aangeleerd is tijdens de verschillende therapieën. Op de verpleegdienst maakt de patiënt immers situaties mee van elke dag, voorlichting speelt hierin een belangrijke rol.
  De meest specifieke aspecten van de verpleegkundige zorgen binnen de revalidatie worden gekenmerkt door: het werk in teamverband, het belang van de continuïteit van de basisverzorging en de psychologische steun voor de patiënt.

  De verpleegkundige zorgen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel. Op het niveau van de verpleegdiensten werken referentieverpleegkundigen en aandachtspersonen. Op volgende gebieden beschikt het Revalidatie & MS Centrum over referentieverpleegkundigen: Bobath, CPR, incontinentie, MS, neurologie, palliatie-ethiek-pijn, radioprotectie, revalidatie, til- en lighoudingen, wondzorg, mondzorg. De aandachtspersonen zijn gesitueerd in de volgende vakgebieden: kwaliteit, incontinentie, mondzorg, slikstoornissen, palliatie.
  Logistiek assistenten, medewerkers van de medisch technische dienst en verpleegkundige stafmedewerkers ondersteunen het verpleegkundig team bij het streven naar deze kwalitatieve zorgverlening.

  (*1) Voor de leesbaarheid worden in dit hoofdstuk de begrippen "zorg, behandeling en begeleiding" samengevat in het begrip "zorg"

  (*2) Patiënten met andere neurologische aandoeningen:
  CVA
  Ziekte van Parkinson
  Contusio cerebri/postcerebrale chirurgie
  Paraplegie/tetraplegie met uitzondering van patiënten met ademhalingsproblemen
  Ziekte van Huntington
  Spierziekten
  Ziekte van Friedreich
  Perifeer neurogene aandoeningen/ALS

  (*3) Zorglijnen = zorg-, behandel- en begeleidingsaanbod van het Revalidatie & MS Centrum
 • Terug.JPG