Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Financiële informatie


Bij opname krijgt u een opnameverklaring ter ondertekening. Dit is een officieel document dat belangrijke informatie bevat over de keuze van arts, het kamertype en de financiële gevolgen daarvan. Uitgebreide informatie over de opnameverklaring vindt u in de toelichting. 

Lees de documenten goed alvorens u ze ondertekent:
U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes maakt u aan de hand van de opnameverklaring. 
Met deze toelichting willen wij u informeren over de kostprijs van uw ziekenhuisopname zodat u op de opnameverklaring weloverwogen keuzes kan maken. Alle in dit document vermelde bedragen kunnen geïndexeerd worden en daardoor in de loop van de opname wijzigen. De bedragen gelden voor patiënten die in regel zijn met hun verplichte ziekteverzekering. 
De kostprijs wordt bepaald door de volgende factoren: Financiele informatie.jpg
 • De manier waarop u verzekerd bent
 • Het type kamer waarvoor u kiest
 • De duur van de opname
 • De kosten voor apotheek
 • De honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen 
 • De kosten van eventuele bijkomende producten en diensten
 • Voorschotten
 • Betaling van de factuur
De verzekering

Elke inwoner van België moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. De ziekteverzekering betaalt via het ziekenfonds een deel van uw kosten voor medische behandelingen en/of verblijf in het ziekenhuis. Als patiënt dient u een gedeelte zelf te betalen. Dit is het persoonlijk aandeel, ook remgeld genoemd. Sommige personen hebben onder meer op basis van inkomen en/of gezinssituatie recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (ook voorkeurtarief genoemd). Deze personen betalen bij een ziekenhuisopname een lager persoonlijk aandeel dan een gewoon verzekerde. U kan bij uw ziekenfonds navragen of u hier recht op heeft. 

Personen die niet in orde zijn met hun verplichte ziekteverzekering moeten alle kosten van hun ziekenhuisopname zelf betalen. Die kosten kunnen zeer sterk oplopen. Het is dus van het grootste belang dat uw verplichte ziekteverzekering in orde is. Is er een probleem, dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw ziekenfonds. 
Indien uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan moet u dat bij uw opname meedelen. Indien de arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkent, zal zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. 
Indien u een bijkomende hospitalisatieverzekering heeft, dan kan uw verzekeringsmaatschappij eventueel bijkomend tussenkomen in de kosten van uw ziekenhuisopname. Enkel uw verzekeringsmaatschappij kan u informeren over de kosten die zij al dan niet zullen terugbetalen. Informeer u daarom bij uw verzekeraar. 
Indien u zichzelf niet terugvindt in één van de gevallen hierboven beschreven (bijvoorbeeld: patiënt ten laste van een OCMW, patiënt verzekerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, ...) neem dan contact op met de sociale dienst van het ziekenhuis om verdere informatie te verkrijgen over uw rechten. 

Kamerkeuze

Het type kamer dat u kiest voor uw verblijf in het ziekenhuis is bepalend voor de kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op uw vrije keuze van arts. 
Als patiënt kan u kiezen voor: 
 • Een gemeenschappelijke kamerKamerkeuze.JPG
 • Een tweepatiëntenkamer
 • Een individuele kamer
Als u bij een opname met overnachting verblijft in een gemeenschappelijke kamer of een tweepatiëntenkamer betaalt u geen kamersupplementen en geen honorariumsupplementen. 
Als u uitdrukkelijk kiest voor een verblijf in een individuele kamer (en er ook effectief verblijft), mag het ziekenhuis kamersupplementen en de artsen honorariumsupplementen aanrekenen. Het verblijf in een individuele kamer kost dus meer dan het verblijf in een gemeenschappelijke of tweepatiëntenkamer. 

Bij de keuze voor een bepaald kamertype verklaart u zich akkoord met de ermee gepaard gaande financiële voorwaarden inzake kamersupplementen en honorariumsupplementen. 

Indien u buiten uw wil verblijft in een duurder kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het kamertype waarvoor u heeft gekozen (bijvoorbeeld: u kiest een gemeenschappelijke kamer en wegens onbeschikbaarheid krijgt u een individuele kamer, dan gelden de voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer). 

Indien u buiten uw wil verblijft in een minder duur kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het kamertype waarin u effectief verblijft (bijvoorbeeld: u kiest een individuele kamer en wegens onbeschikbaarheid krijgt u een gemeenschappelijke kamer, dan gelden de voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer, ook als u alleen verblijft op deze gemeenschappelijke kamer). 

Het kamersupplement voor een individuele kamer in het Revalidatie & MS Centrum bedraagt € 35,00 per dag. 

Duur van de opname

Ongeacht de kamerkeuze betaalt u voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel. De tarieven kunt u terugvinden in het document "Toelichting bij de opnameverklaring" welke u bovenaan deze pagina kunt raadplegen.

Kosten van de apotheek

Deze kosten omvatten de geneesmiddelen, implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen enz. Ongeacht het kamertype kunnen deze kosten gedeeltelijk of volledig ten laste zijn van de patiënt. 
Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt, betaalt u per dag een vast persoonlijk aandeel ("forfait") van € 0,62. Op uw ziekenhuisfactuur is dit bedrag verrekend bij de verblijfskosten. Hierin zijn een groot aantal geneesmiddelen inbegrepen, die niet afzonderlijk worden gefactureerd. U moet dit forfait steeds betalen, ongeacht of en welke geneesmiddelen u werkelijk verbruikt. 
De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in dit forfait opgenomen en moet u volledig zelf betalen. Zij worden apart op de factuur vermeld. 

Heeft u een akkoord van de adviserend arts van uw ziekenfonds voor bepaalde geneesmiddelen die u thuis neemt, breng dit attest dan mee op het ogenblik van uw opname. Zo blijft u tijdens uw opname recht hebben op de terugbetaling van deze geneesmiddelen door het ziekenfonds. Zonder dit attest, of een kopie ervan, moeten wij deze kosten aan u factureren. 

Erelonen en ereloonsupplementen

De erelonen (ook honoraria genoemd) zijn de vergoedingen die artsen, kinesitherapeuten en logopedisten aanrekenen voor hun verstrekkingen. Voor elke verstrekking is er een verbintenistarief. Dat verbintenistarief is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd met de ziekenfondsen en wettelijk is vastgelegd. 
Bovenop het basistarief voor een verstrekking kan elke betrokken arts u een ereloonsupplement aanrekenen. Het supplement wordt uitgedrukt in procenten. Een ereloonsupplement van 100 % houdt in dat u het dubbele van het verbintenistarief betaalt. 

Ereloonsupplementen bij een RAADPLEGING (ambulante honoraria en technische verstrekkingen)

De conventiestatus van een arts bepaalt of de arts ereloonsupplementen mag aanrekenen bij een consultatie. Een arts kan op drie manieren geconventioneerd zijn: 
 • Volledig geconventioneerd (code factuur C)
  De arts houdt zich aan het afgesproken tarief en rekent geen ereloonsupplementen aan op een raadpleging.
 • Gedeeltelijk geconventioneerd (code factuur PC)
  De arts is op bepaalde plaatsen, dagen en uren niet geconventioneerd en mag op die momenten ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging.
 • Niet geconventioneerd (code factuur NC)
  De arts mag ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging.
Mag een arts ereloonsupplementen aanrekenen bij een consultatie? 

Ereloonsupplementen consultatie.JPG
Ereloonsupplementen bij een OPNAME

Bij een opname of een dagopname mag de arts enkel ereloonsupplementen aanrekenen als u kiest voor een éénpersoonskamer. In het Revalidatie & MS Centrum mogen de ereloonsupplementen niet hoger zijn dan 100 %. Of een arts al dan niet geconventioneerd is, heeft dus geen invloed. 

Mag een arts ereloonsupplementen aanrekenen bij een opname?

Ereloonsupplementen opname2.JPG
Zowel kamersupplementen als ereloonsupplementen moet u zelf betalen, tenzij u over een bijkomende hospitalisatieverzekering beschikt die deze kosten dekt. Het ziekenfonds of de arbeidsongevallenverzekering betalen deze supplementen niet terug.
Bij twijfel informeert u best bij uw verzekering. 

Vraag gerust uitleg aan uw behandelende arts over de ereloonsupplementen die hij zal aanrekenen. 

Conventiestatus van een arts

Wilt u weten of uw arts geconventioneerd is? U kunt de conventiestatus opzoeken op de website van het RIZIV. U vindt hier ook de registratie- en vergunningsstatus van de arts. 

Het Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen

Om de twee jaar wordt een overeenkomst gesloten tussen artsen en ziekenfondsen: het Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen. Deze overeenkomst bevat onder meer een afspraak over de tarieven voor geneeskundige prestaties. Elke arts kiest of hij al dan niet toetreedt tot deze conventie. Lees meer op de website van het RIZIV. 

De kosten van eventuele bijkomende producten en diensten

Tijdens uw verblijf kunt om medische en/of comfortredenen gebruik maken van een aantal producten en diensten zoals telefoon, internet, koelkast, ... Bekijk hier de prijs van deze producten en diensten. 

Voorschotten

Het ziekenhuis kan per verblijfsperiode van 7 dagen een voorschot vragen. De hoogte van de voorschotten is wettelijk beperkt. 

Voor patiënten aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds: 

Voorschotten.JPG
Als het ziekenhuis op de hoogte is dat u van het voordeel van de maximumfactuur geniet, mag er enkel een voorschot worden gevraagd voor een verblijf op een individuele kamer en niet voor een verblijf op een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer. 

Voor patiënten zonder Belgisch ziekenfonds:

Vermits de buitenlandse zorgverzekeraars geen kamersupplement voor een éénpersoonskamer vergoeden, worden buitenlandse patiënten standaard op een gemeenschappelijke kamer of een tweepatiëntenkamer opgenomen.

Betaling van de factuur

Alle door u te betalen bedragen vindt u terug op de factuur ("uittreksel verpleegnota") die u normaal gezien ontvangt ongeveer 2 maanden na het einde van de ontslagmaand, voor zover het facturatiedossier volledig is. 

Op de factuur vindt u niet alleen uw eigen aandeel in de kosten terug, maar ook het deel dat uw ziekenfonds ten laste neemt, als uw ziekenhuisdossier in orde is natuurlijk. Het bedrag dat het ziekenfonds betaalt voor uw opname wordt louter ter informatie weergegeven. De afrekening hiervan gebeurt rechtstreeks tussen ziekenhuis en ziekenfonds. Dit is het systeem van de "derde betaler'". 

U betaalt de factuur binnen 30 dagen na verzendingsdatum door middel van het overschrijvingsformulier dat u ontvangt samen met de begeleidende brief. 

Vergeet niet dat u vaak nog bijkomende tegemoetkomingen kan ontvangen via uw hospitalisatieverzekering en de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds. Bij bepaalde hospitalisatieverzekeringen wordt de patiëntenfactuur rechtstreeks geregeld met de verzekeringsmaatschappij. 

Een hospitalisatieverzekering betaalt vaak maar een deel van de kosten terug. Overkomt u een arbeidsongeval, dan voorziet de arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever ook niet altijd in de terugbetaling van alle kosten. Hou hier rekening mee en informeer u op voorhand. 

Betaling ziekenhuisrekening voor patiënten niet verzekerd bij een Belgische mutualiteit

Indien u bent verzekerd bij CZ

Het Revalidatie & MS Centrum heeft een contract afgesloten met CZ voor wat betreft Multiple Sclerose. Revalidatieverstrekkingen, waaronder kine en fysiotherapie, zijn niet mee opgenomen in dit contract en worden ten allen tijde uitgesloten.
Voor zover alle machtigingen in orde zijn, worden deze ziekenhuisfacturen rechtstreeks met deze zorgverzekeraars afgehandeld. 
Overige kosten zoals bv. kamersupplementen (op vraag van patiënt), rooming-in en telefoonkosten worden steeds aan u, de patiënt, aangerekend. Deze kosten neemt uw ziekenfonds nooit ten laste. 

Indien u bent verzekerd bij een andere zorgverzekeraar

U vraagt bij uw zorgverzekeraar vóór de opname een garantieverklaring of een E112/S2-document (afhankelijk van uw polis bij de zorgverzekeraar). 
Enkel indien de zorgverzekeraar expliciet op de garantieverklaring vermeldt dat het ziekenhuis rechtstreeks met hen mag afrekenen, zal de bijhorende factuur ook rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gezonden worden. 
Voor de andere garantieverklaringen zal het ziekenhuis de factuur eerst aan u, de patiënt, aanbieden. U dient deze zelf aan het ziekenhuis te betalen en vervolgens te declareren bij uw zorgverzekering. 
Voor de afhandeling via het E112/S2-formulier stuurt het ziekenhuis de factuur naar een Belgische mutualiteit (conform internationale verdragen). Er blijft, via deze procedure, steeds een eigen aandeel te betalen. De factuur met het eigen aandeel (remgeld) sturen wij naar uw thuisadres. Deze kan u achteraf eventueel declareren bij uw zorgverzekeraar. 
Overige kosten zoals bv. kamersupplementen (op vraag van patiënt), rooming-in en telefoonkosten worden steeds aan u, de patiënt, aangerekend. Deze kosten neemt uw zorgverzekeraar nooit ten laste. 

Terug.JPG