Stuur ons een e-mail
Home Home
Naar de homepagina
Stuur ons een e-mail

Ontwikkelingen

Het Revalidatie & MS Centrum Pelt wil haar duidelijke en herkenbare positie verzekeren door de uitbouw van:

 • Een regionaal centrum voor intensieve neurologische en locomotorische revalidatie.
 • Een MS-expertisecentrum voor specifieke revalidatie, zorg, behandeling en begeleiding van personen met MS en MS-onderzoek.
 • Gespecialiseerde opvang voor personen met MS die zich in een vergevorderd stadium van hun aandoening bevinden, in een netwerk met de woonzorgcentra Immaculata in Pelt en Toermalien in Genk.
 • Een expertisecentrum voor comapatiënten.
 • Een sportmedisch adviescentrum voor personen met beperkingen.

Regionaal centrum voor intensieve revalidatie
Om deze positie te verzekeren is in 2004 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de drie algemene ziekenhuizen in de regio: het ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), het Mariaziekenhuis (MZ) en het ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK). Het doel is om gezamenlijk vanuit een vraaggerichte benadering een integraal pakket revalidatievoorzieningen – klinisch en ambulant – uit te bouwen in de regio Noord-Oost Limburg.

Ambulante revalidatie.jpgVoor de uitbouw van de revalidatiezorg wordt geopteerd voor een netwerkstructuur; in eerste instantie rond de neurologische revalidatie en de locomotorische revalidatie. Zulk een netwerkstructuur van gespecialiseerd zorgaanbod is van belang om de zorgcontinuïteit in het revalidatieproces van een patiënt te waarborgen, vanaf het optreden van de eerste symptomen tot aan het herstel of behoud van de functionele, intellectuele en sociale vaardigheden.

Binnen het revalidatienetwerk dient een optimale complementariteit tussen de zorgaanbieders te worden ontwikkeld om de gepaste zorg te kunnen bieden op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste middelen. De synergie die hierdoor ontstaat maakt dat een netwerk van zorgaanbieders in zijn geheel méér is dan de som van de delen: huisartsen, eerste lijn, thuiszorg, woonzorgcentra (kortverblijf), algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra.

Om binnen het revalidatienetwerk Noord-Oost Limburg zowel de uitbouw van de ambulante als de klinische revalidatiezorg optimaal te kunnen realiseren, opteren het ZOL, MZ, ZMK en Revalidatie & MS Centrum ervoor om hun revalidatieactiviteiten onder een overkoepelende structuur te brengen.

In het Revalidatie & MS Centrum Pelt wordt de intensieve revalidatie uitgevoerd, primair voor neurologische revalidatie en op termijn een toename van de locomotorische revalidatie; klinisch en ambulant. Het betreft patiënten met ernstige neurologische en/of locomotorische aandoeningen die gespecialiseerde medische behandeling, verpleegkundige zorg, psychosociale begeleiding, revalidatie of reactivering in een ziekenhuismilieu nodig hebben en nood hebben aan een actieve, verlengde maar in de tijd beperkte opvang. Indien een opname geen toegevoegde waarde heeft, vindt de revalidatiebehandeling plaats in een ambulante setting.

MS-expertisecentrum
Het Revalidatie & MS Centrum Pelt – voorheen MS-kliniek genoemd – is al 38 jaren gekend om zijn expertise in de medische diagnostiek, medicamenteuze behandeling, specifieke verpleging, revalidatie en tijdelijke opvang en behandeling van personen met MS (klinisch en ambulant) en dit in alle stadia waarin deze degeneratieve ziekte zich kan voordoen.

De zorgvraag van een persoon met MS kan zeer complex zijn. Naast de diagnostische en therapeutische aanpak door de neuroloog is er vaak nood aan ondersteuning op maatschappelijk en psychologisch vlak. Ook is veelal intensieve revalidatie nodig. Al deze vormen van hulpverlening bestaan afzonderlijk, maar worden zelden geïntegreerd of op het juiste tijdstip aangeboden. Hierin heeft het Revalidatie & MS Centrum met de invoering van de multidisciplinaire MS-raadpleging (MDR) verandering gebracht. In de MDR participeert ook de MS-Liga Vlaanderen. In het hoofdstuk zorgaspecten op deze website wordt nader ingegaan op de MDR.
Het MS-expertisecentrum heeft een regio-overstijgende functie.

Om de MS-zorg tussen de expertisecentra te stroomlijnen vindt binnen het Vlaams MS-zorgnetwerk afstemming plaats tussen de MS-Liga Vlaanderen en de MS-centra: het Nationaal MS-centrum in Melsbroek, de Mick in Brasschaat, het Elisabethziekenhuis in Sijsele-Damme en het Revalidatie & MS Centrum in Pelt.

Binnen het MS-Netwerk Limburg werkt het Revalidatie & MS Centrum samen met het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) en het onderzoeksinstituut REVAL van de Universiteit Hasselt (UHasselt). Het doel van het samenwerkingsverband is het MS-onderzoek verder uitbouwen en zo betere zorg, behandeling en begeleiding van personen met Multiple Sclerose (MS) te ontwikkelen.
Partners van het MS-Netwerk Limburg hebben hun krachten en expertise gebundeld in het onderzoek naar MS. Een unieke combinatie van het fundamenteel onderzoek in BIOMED met o.a. de zoektocht naar nieuwe ziektemerkers en de ontwikkeling van nieuwe therapieconcepten, het revalidatieonderzoek bij REVAL en de klinische en zorgexpertise van het Revalidatie & MS Centrum Pelt. Deze combinatie staat garant voor het translationeel karakter van het MS-Netwerk Limburg.
Het MS-Netwerk Limburg bundelt eveneens het klinisch wetenschappelijk onderzoek dat voorheen apart werd uitgevoerd in de verschillende instituten. Het klinisch onderzoek kan hierdoor op grotere schaal plaatsvinden, wat ook de kwaliteit ervan ten goede komt:

 • Klinische studies rond nieuwe geneesmiddelen voor MS
  Geneesmiddelen, ontwikkeld door farmaceutische bedrijven of vanuit het eigen wetenschappelijk onderzoek, dienen in klinische studies hun werkzaamheid te bewijzen. Volgens eenzelfde protocol worden deze studies uitgevoerd in zowel BIOMED als in het Revalidatie & MS Centrum Pelt.
 • Klinische studies rond revalidatie in de behandeling van MS
  Het onderzoeksinstituut REVAL legt zich specifiek toe op het ontwikkelen van nieuwe en betere methoden van fysiotherapie en revalidatie bij personen met MS. In klinische studies tracht men dan ook de waarde van nieuwe technieken te onderzoeken. Hiervoor worden opnieuw volgens eenzelfde protocol deze studies uitgevoerd in zowel REVAL als in het Revalidatie & MS Centrum Pelt.

In het kader van het Universiteitsfonds UHasselt heeft het MS-Netwerk Limburg het MS-Onderzoeksfonds UHasselt opgericht. Dit fonds ondersteunt onderzoek en nieuwe initiatieven in de zorg voor MS, die moeilijk te verwezenlijken zijn via de reguliere financieringskanalen. In het hoofdstuk Steun op deze website wordt nader ingegaan op het Universiteitsfonds MS.   

Gespecialiseerde opvang voor chronische MS-patiënten in Limburg
Het Revalidatie & MS Centrum Pelt en de woonzorgcentra Immaculata in Pelt (vzw Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg) en Toermalien in Genk (OCMW Genk) werken vanaf 1 april 2009 samen om gespecialiseerde opvang te bieden aan personen met MS die zich in een vergevorderd stadium van hun aandoening bevinden.

Gelet op de specifieke expertise in de thuissituatie en het brede netwerk is ook de MS-Liga Vlaanderen als partner in dit zorgnetwerk opgenomen.

Binnen dit zorgnetwerk zal de verbetering van de opvang van personen met MS op drie manieren verwezenlijkt worden:

 • Voor personen die in het Revalidatie & MS Centrum of in een ander ziekenhuis verblijven en geen gespecialiseerde verpleegkundige en medische zorgnoden (meer) hebben. Zij kunnen doorstromen naar de woonzorgcentra Immaculata en Toermalien, met een garantie op een aangepaste verzorging en ondersteuning van het Revalidatie & MS Centrum.
 • Voor personen die thuis wonen. Zij kunnen tijdelijk opgenomen worden in het Revalidatie & MS Centrum of in de woonzorgcentra Immaculata en Toermalien, om hun ziekteverloop te stabiliseren of als ondersteuning voor de mantelzorger in de thuissituatie.
 • Personen die een continu gespecialiseerd verpleegkundig en medisch toezicht nodig hebben kunnen terecht in het Revalidatie & MS Centrum.

woonzonesBij opname in de gespecialiseerde opvangeenheid van de woonzorgcentra is een tussenkomst in de huisvestingskosten voorzien. Deze tegemoetkoming is belangrijk omdat de keuze voor een opname in een woonzorgcentrum in aanzienlijke mate afhankelijk is van de financiële draagkracht van het gezin.

In de organisatie van de zorg voor personen met MS, is het belangrijk dat er continuïteit is in de zorg en een goede samenwerking tussen de ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Daarom wordt de multidisciplinaire deskundigheid die aanwezig is in het Revalidatie & MS Centrum ter beschikking gesteld van de woonzorgcentra Immaculata en Toermalien. Tevens staat het Revalidatie & MS Centrum in voor de organisatie en opvolging van de transfer van de patiënt van het ziekenhuis naar de woonzorgcentra en omgekeerd, alsmede voor de opvang van nieuwe patiënten, het beheer van de wachtlijsten, de opvolging en de medische supervisie van de patiënt.

Personen met MS die zijn aangewezen op een permanente of tijdelijke woonvorm en al dan niet specifieke verpleegtechnische en medische zorgnoden hebben, kunnen contact opnemen met de sociaal assistente van de psychosociale dienst  van het Revalidatie & MS Centrum, Boemerangstraat 2 3900 Pelt, telefoon 011/80.91.00 of e-mail sociale.dienst[!]msreva.be.

Expertisecentrum voor comapatiënten
Het Revalidatie & MS Centrum Pelt is door de Vlaamse Overheid erkend als expertisecentrum voor comapatiënten. Al vanaf de start in 1975 biedt het ziekenhuis medische behandeling, verpleegkundige zorg, psychosociale begeleiding en revalidatie aan (ex-)comapatiënten. Dankzij deze erkenning beschikt het ziekenhuis thans over vijf expertisebedden die extra gefinancierd worden om het zorgaanbod nog beter af te stemmen op deze patiëntendoelgroep.

Het zorgtraject van een comapatiënt start in de regel in een algemeen ziekenhuis. Afhankelijk van de mate van revalideerbaarheid vindt vervolgens in een expertisecentrum voor comapatiënten een gespecialiseerde multidisciplinaire revalidatie en reactivering plaats. Deze actieve opvang is beperkt in de tijd, 08 2011..JPGmaximaal 6 maanden. Tevens vindt in het expertisecentrum de voorbereiding plaats van de terugkeer naar huis of naar een zorgstructuur voor aangepaste langdurige opvang.                      

Met de erkenning van het Revalidatie & MS Centrum als expertisecentrum voor comapatiënten beschikt de provincie Limburg thans over twee gespecialiseerde centra: het Jessa Ziekenhuis – Campus Sint-Ursula in Herk-de-Stad voor de regio Zuid-West Limburg en het Revalidatie & MS Centrum in Pelt voor de regio Noord-Oost Limburg.

Samen met de algemene ziekenhuizen in de regio en de gespecialiseerde langdurige opvangmogelijkheden voor comapatiënten in de woonzorgcentra Ocura in Beringen (8 bedden) en Toermalien in Genk (5 bedden) en in de voorzieningen van vzw Stijn, wil het Revalidatie & MS Centrum een coma-zorgnetwerk uitbouwen. Zulk een netwerk is van belang om zorg op maat te realiseren én continuïteit in de zorg te garanderen voor comapatiënten. Ook de samenwerking met huisartsen, thuiszorg en mantelzorg is in dat kader essentieel. Zo kan de gepaste zorg worden geboden op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste middelen.         

Sportmedisch adviescentrum voor personen met beperkingenIMG_08.2011.JPG
Het Revalidatie & MS Centrum biedt sportmedisch advies en opvolging aan personen met beperkingen.  Deze zorglijn wordt uigebouwd binnen het Limburgs Sportmedisch Adviescentrum - Adlon.
In de rubriek "Adlon" op deze website is een apart hoofdstuk gewijd aan het Limburgs Sportmedisch Adviescentrum Adlon.

Terug.JPG